جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه های حوزه عمرانی

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه های حوزه عمرانی 148.07 068ae184-855d-481c-a860-4caad7235036.pdf