جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حفظ و نگهداری سیما،منظر و فضای سبز شهر بوشهر (منطقه یک و دو)

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام خدمات حفظ و نگهداری سیما، منظر و فضای سبز شهر بوشهر(منطقه یک و دو) 264.72 3cc20c9a-0d03-4794-9744-1484d42a3898.pdf