جزییات مناقصه و مزایده

خرید وسایل مورد نیاز روشنایی سطح منطقه دو

استعلام متوسط

۱۱۰۳۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی