جزییات مناقصه و مزایده

خرید سوئیچ جهت توسعه دوربین های پایش تصویری

استعلام متوسط

۱۱۰۳۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی