جزییات مناقصه و مزایده

خرید هندهول جهت نصب در خیابان ساحلی و بزرگراه امام علی (ع)

استعلام متوسط

۱۱۰۳۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی