جزییات مناقصه و مزایده

خرید بیسیم های شهرداری

استعلام متوسط

۱۱۰۳۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید بیسیم های شهرداری 50.16 01fa3f03-fe96-4058-a784-881e9e131a20.jpg