جزییات مناقصه و مزایده

خرید میکرو فیبر با قطر 3 میلیمتر

استعلام متوسط

۱۱۰۳۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید میکرو فیبر با قطر 3 میلیمتر 50.57 a140dc03-d02a-40a0-92f2-862b8d8849bd.jpg