جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از زمین جهت ایستگاه قایق های تفریحی ، پارویی و جت اسکی بصورت اجاره

مزایده

5003005701000019

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از زمین جهت ایستگاه قایق های تفریحی ، پارویی و جت اسکی بصورت اجاره 81.79 2e9d218f-acff-40eb-b457-aeb8b2f08066.pdf