جزییات مناقصه و مزایده

خرید مبلمان پارکی و معابر سطح شهر (نیمکت و سطل زباله پارکی و معابر)

مناقصه

۲۰۰۳۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مبلمان پارکی و معابر سطح شهر (نیمکت و سطل زباله پارکی و معابر) 108.36 c35818d3-0677-4535-9577-9e11b34ffb55.pdf