جزییات مناقصه و مزایده

عملیات سیویل احداث میدان شغاب

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
عملیات سیویل احداث میدان شغاب 55.46 1188ed23-f6aa-4b11-8fa9-3fc226dd95b5.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه