جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان عمومی اجرای زمین چمن مصنوعی تنگک 2

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید فراخوان عمومی اجرای زمین چمن مصنوعی تنگک 2 58.67 b46bd573-5cce-4b5a-adfc-01ea880e3afe.docx