جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان عمومی اجرای فرهنگسرای باغ بهزاد

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید فراخوان عمومی اجرای فرهنگسرای باغ بهزاد 55.47 406302ec-119b-42ec-a881-5b1b0f656175.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه