جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان اجرای سرای محله در تنگک 2 واقع در پارک 20 هکتاری

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰17

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید فراخوان اجرای سرای محله در تنگک 2 واقع در پارک 20 هکتاری 58.82 4a274ae6-21a2-4583-b760-cf8015e263a4.docx