جزییات مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان مزایده عمومی ( فروش زمین)

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آگهی فراخوان مزایده عمومی ( فروش زمین) 57.00 20ff7dec-aa59-47b9-961e-98be61131e9d.doc