جزییات مناقصه و مزایده

اجرای زمین چمن مصنوعی محله هلالی

مناقصه

2098005701000014

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای زمین چمن مصنوعی محله هلالی 55.45 f2eb93b3-ef08-4f6d-a368-dd968d28c4aa.docx