جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از غرفه های میدان میوه و تربار

مناقصه

5098005701000006

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از غرفه های میدان میوه و تربار 45.00 6eae4ade-9ae0-46c6-b89e-2999a4bef307.doc