جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کارت پارک به روش مشارکتی

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کارت پارک به روش مشارکتی 305.00 9adc6437-0cb2-48ee-8e03-84d018773dc0.doc