جزییات مناقصه و مزایده

فروش اتوبوسهای اسقاط مازاد بر نیاز سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش اتوبوسهای اسقاط مازاد بر نیاز سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر 337.00 3b5e7c36-6d85-4b22-8e08-c3b361779dbb.doc