جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از غرفه های میدان میوه و تربار

مناقصه

5098005701000008

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از غرفه های میدان میوه و تربار 45.00 8b3c4778-b848-4210-bb89-68bcc74074e4.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه