جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی کانال دفع آبهای سطحی حدفاصل سه راه عاشوری تا میدان انتظام

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی کانال دفع آبهای سطحی حدفاصل سه راه عاشوری تا میدان انتظام 58.93 01b1ccb3-e56b-42a9-ab37-0f347a657c52.docx