جزییات مناقصه و مزایده

جدول بندی و اجرای زیر سازی و آسفالت کوچه های روبه روی مسجد جامع عطار

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جدول بندی و اجرای زیر سازی و آسفالت کوچه های روبه روی مسجد جامع عطار 58.88 af49c6d8-71e6-4068-8f7c-0b7df44531af.docx