جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی میادین بافت تاریخی

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۴

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی میادین بافت تاریخی 58.95 896fc122-953a-45df-a902-499dc717580d.docx