جزییات مناقصه و مزایده

برونسپاری خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برونسپاری خدمات آرامستان بهشت صادق شهر بوشهر 44.00 fe83db10-8498-4e9e-80ad-50d76a2623a4.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه