جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع آزادی

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۹

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع آزادی 58.85 74cd1120-b2ba-4e07-b7e1-b983cadc88ab.docx