جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی کانال دفع آبهای سطحی حدفاصل سه راه عاشوری تا میدان انتظام

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی کانال دفع آبهای سطحی حدفاصل سه راه عاشوری تا میدان انتظام 59.81 2223ea4d-6e80-4c60-8d0c-512d4d7e4884.docx