جزییات مناقصه و مزایده

فروش اتوبوسهای اسقاط مازاد بر نیاز سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فرم فراخوان تجدید مزایده اتوبوسها 336.00 c2b36943-951e-4d60-805c-6f62d9b50b08.doc