جزییات مناقصه و مزایده

اجرای گذر خیابان پاسارگاد

مناقصه

2098005701000043

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای گذر خیابان پاسارگاد 55.55 4f36dab9-ad06-4e09-9f03-590f69d03189.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه