جزییات مناقصه و مزایده

برونسپاری امور نقلیه

مناقصه

2098005701000044

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برونسپاری امور نقلیه 43.50 719bda2b-0329-4c97-8618-4062f80e234e.doc