جزییات مناقصه و مزایده

احداث ،راه اندازی و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک

مزایده

۵۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۰

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث، راه اندازی و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک 308.50 2670a246-66b3-424f-9be9-5607174c1f3d.doc