جستجو

مدیریت برنامه ریزی امور عمرانی

 

مشخصات مدیر :

 

نام :

نام خانوادگی :

مدت خدمت :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :


- بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها

-  بررسی وضع موجود معابر از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه های عمرانی

-  مطالعه و بررسی زیرساخت های عمرانی در وضع موجود و تهیه شناسنامه فنی بر این اساس

-  برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های عمرانی 
- برنامه ریزی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب 
-  مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه ها 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

ب : در دست اجرا

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________