جستجو

مدیریت امور مالی

 

مشخصات مدیر :

 

نام :حسین

نام خانوادگی :دیری زاده

مدت خدمت :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

-  نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحد ها

-  نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها

-  تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور

-  تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها

-  اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به اسناد هزینه

-  بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

-  نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری

-  اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه، گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایرات بانکی و ..

-  اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی

-  اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها

- اقدام در تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با عنایت به آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط و دستور العمل های صادره در حد نصاب معاملات

- تهیه کالا و خدمات مورد نیاز در چهار چوب مقررات مالی و دستورالعمل های صادره و تحویل کالا و خدمات به واحد متقاضی از طریق سیستم انبار و اموال و همچنین تنظیم صورت جلسه کمیسیون تحویل

- تحقیق و بررسی لازم در انجام معاملات جزیی با هماهنگی مسئول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری

- اقدام در خصوص اخذ مشخصات کامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قیمت بر روی فاکتور

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

ب : در دست اجرا

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________