جستجو

مدیریت سرمایه انسانی

 

مشخصات مدیر :

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : مرادی

مدت خدمت : 15 سال 

رسانه جدید

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

 

لیسانس حسابداری دولتی

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

3 سال واحد دبیرخانه شهرداری بندر بوشهر

12 سال مدیریت امور اداری و کارگزینی شهرداری بندر بوشهر

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

-      تهیه و اجرای برنامه های ساماندهی نیروی انسانی شهرداری

-      نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها  و مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی

-      نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان

-      نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی

-      نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

-      برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی و بهداشتی برای کارکنان شهرداری

-      برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی

-      نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب

-      نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن

-      تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها

-      تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری

-      تامین و ارایه خدمات مخابرات و بی سیم شهرداری

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 99 :

 

الف : اجرا شده

_______________________________________________________________

 

ب : در دست اجرا