جستجو

مدیریت برنامه و بودجه

 

مشخصات مدیر :

 

نام :

نام خانوادگی :

مدت خدمت :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :


-      بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی 

-تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری

- مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط

- مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار واحدها و کارکنان و استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمان شهرداری

-  تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه شهرداری با مشارکت واحدهای ذیربط

-  ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های عمرانی و توسعه شهرداری و اولویت بندی آنها بر این اساس

-  طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری قیمت تمام شده و نظارت بر اجرای آن در جهت کاهش هزینه عملیات شهرداری

-  بررسی و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزینه‌های سازمان‌های تابعه شهرداری

-  تدوین برنامه های شهرداری اعم از عمرانی، شهرسازی، اداری و مالی، خدمات شهری و مدیریتی با مشارکت واحدهای تخصصی یربط

-  تهیه و تدوین چشم انداز، راهبرد و برنامه توسعه شهر

-  تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذیربط

-  نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا

-  طراحی و اجرای مدلهای مدیریت عملکرد جهت تخصیص بهینه اعتبارات بین طرحها، برنامه‌ها و اهداف کلی برنامه‌های چشم‌انداز توسعه

-  تبیین نیازها و پیگیری تامین فناوری اطلاعات شهرداری

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

برنامه های وزارت کشور بر اساس دستور العمل های ابلاغی اعم از : 

تشکیل کمیته های تخصیص اعتبار 

تشکیل واحد خزانه داری 

تهیه و تنظیم گزارشات مالی در جهت عملکرد فعالیتهای مالی و عملیاتی بر اساس بودجه تصویبی و ...

 

ب : در دست اجرا

بودجه ریزی عملیاتی