جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » حوزه شهردار » مدیریت بازررسی و حسابرسی داخلی

مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی

 

 

 مشخصات مدیر :

 

نام : علی اکبر

نام خانوادگی : نگین تاجی

مدت خدمت : 25 سال

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

مدیر اداره حقوق شهرداری

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

- برنامه ریزی و ارایه راه کار ها و تدابیر بمنظور  کاهش شکایات مردم و کارکنان، کاهش تخلفات و حسن اجزای وظایف محوله در سطح شهرداری

- رسیدگی و بازدید از فعالیتهای واحدهای شهرداری و ارایه گزارش از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای واحدهای مذکور به شهردار

- رسیدگی، پیگیری و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای شهروندان و کارکنان شهرداری

- اجرای نظام ارزیابی عملکرد واحدهای و سازمانهای تابعه شهرداری بمنظور ارتقاء کارایی و بهروری آنها

- رسیدگی و انجام امور حسابرسی داخلی شهرداری و سازمان های تابعه و ارایه گزارشات تحلیلی در مورد رفع نقایص و بهبود عملکرد واحدهای مختلف شهرداری

-نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره