جستجو
» شهرداری بندر بوشهر » حوزه شهردار » مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

 

مشخصات مدیر :

 

نام :غلامحسین 

نام خانوادگی :محمدی نیا

مدت خدمت :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

 

- انجام مطالعات اقتصادی و آمایش شهری جهت برنامه ریزی شهری و بهره برداری در تدوین برنامه های شهرداری

- برنامه ریزی، هماهنگی و اتخاذ تدابیر جهت جذب سرمایه و سرمایه گذاری برای اجرای پروزه های عمرانی، توسعه اقتصادی شهر و افزایش درآمد شهرداری

- برنامه ریزی، هماهنگی و اتخاذ تدابیر جهت جلب مشارکت مردم شهر، اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه شهرداری

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

 

الف : اجرا شده

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

ب : در دست اجرا

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________