جستجو

 

 

مشخصات مدیر :

نام : مختار

نام خانوادگی : کرمی

مدت خدمت :21 سال

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق علمی :

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

سوابق خدمتی :

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  شرح وظایف :

-بررسی حقوقی کلیه قراردادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و عنداللزوم حک و اصلاح آن

-رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی

-پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حق شهرداری در مراجع مذکور

-نظارت بر انعقاد قراردادهای مختلف در شهرداری و ارائه نظرات مشورتی با توجه به صرفه و صلاح شهرداری.

-طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مهمترین اقدامات و برنامه های سال 97 :

اقدام به تک برگ کردن استاد شهرداری - پاسخگویی به ارباب و رجوع در خصوص موضوعات ارجاعی - بازگشایی معابر سطح شهر .

الف : اجرا شده

 

پرونده ورثه 8000 هزار کتر زمین میدان بیسیم و خیابان آزادگان

ب : در دست اجرا

گذر 24 متری خواجه ها