جستجو
» کارکنان

کارکنان - نمایش درختی

فهرست کارکنان

نام و نام خانوادگیتلفنفکسپست الکترونیکیآدرس
لیلا زربان     

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

سمیه صیانت

سمیه صیانت

کارشناسان اداری

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه