جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاور به منظور نظارت کارگاهی اجرای روگذر شهید سلیمانی

فراخوان

2099005701000057

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید خدمات مشاور به منظور نظارت کارگاهی اجرای روگذر شهید سلیمانی 56.02 43beb776-2bf0-4440-92a8-8e023c0e665f.docx