جستجو

جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاور به منظورتهیه سیستم یکپارچه شهرسازی ، درآمد و نوسازی

فراخوان

2000005701000002

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

عادی

عنوان اندازه (KB)
دعوتنامه دریافت اسناد ارزیابی کیفی 56.06 86dceb65-d722-4ab4-a3c1-d8821f24e1d4.docx