جزییات مناقصه و مزایده

اجرای موزائیک فرش منطقه دو و...

مناقصه

97-13 97-14

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۴ اَمرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷

۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷

۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای موزائیک فرش منطقه دو و... 66.12 a902cccd-d13a-4f69-8626-b8812cbc97ce.docx