جزییات مناقصه و مزایده

انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری

مناقصه

2098005701000047

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری 55.74 2aa25f0f-c796-45b3-9db0-52788b17da38.docx