جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال جاده نیروگاه – حدفاصل تنگک دوم تا گذر ایران خودرو تمجیدی

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانال جاده نیروگاه – حدفاصل تنگک دوم تا گذر ایران خودرو تمجیدی 55.93 5e9b757e-ad2f-4246-8f2f-790a73c6cfa4.docx