جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال جاده نیروگاه – حدفاصل تنگک دوم تا گذر ایران خودرو تمجیدی

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانال جاده نیروگاه – حدفاصل تنگک دوم تا گذر ایران خودرو تمجیدی 55.93 5e9b757e-ad2f-4246-8f2f-790a73c6cfa4.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه