جزییات مناقصه و مزایده

روکش آسفالت خیابان حافظ (محله جبری) ...

مناقصه

2098005701000060 ...

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
روکش آسفالت خیابان حافظ (محله جبری) ... 56.05 368ca195-e8d1-4953-a5ba-b61e3dec1196.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه