جزییات مناقصه و مزایده

انجام ، حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری

مناقصه

2098005701000070

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام ، حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری 55.89 1c6e3d58-988c-42b5-adbf-705bd4b75f5d.docx