جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده (16 دستگاه اتوبوس بنز 457 ،4 دستگاه اتوبوس اسکانیا)

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده (16دستگاه اتوبوس بنز 457 ،4 دستگاه اتوبوس اسکانیا) 58.72 0bc6abc2-45d6-4b01-9be4-60c9d59d846e.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه