جزییات مناقصه و مزایده

اجرای گذر خیابان پاسارگاد

مناقصه

2098005701000072

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای گذر خیابان پاسارگاد 58.94 8cd68ea2-71e1-4ae3-9f1b-0267524749d9.docx