جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی رانندگی سطح شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۹

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی رانندگی سطح شهر بوشهر 58.86 00957d88-00b3-42d5-a79f-46b7256db8e2.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه