جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی رانندگی سطح شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۷۹

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی رانندگی سطح شهر بوشهر 58.86 00957d88-00b3-42d5-a79f-46b7256db8e2.docx