جزییات مناقصه و مزایده

خرید مصالح اداره فنی و امانی جهت مصرف در زیرسازی کوچه های سطح شهر

مناقصه

2098005701000081

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مصالح اداره فنی و امانی جهت مصرف در زیرسازی کوچه های سطح شهر 56.53 5539457f-cc87-45a7-ab8e-26fc1d0a3c02.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه