جزییات مناقصه و مزایده

اجرای المان شهدای خلیج فارس

مناقصه

2099005701000006

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای المان شهدای خلیج فارس 58.83 103f1de3-97ab-40a2-aaaa-f1c5b306e47c.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه