جزییات مناقصه و مزایده

اجرای المان شهدای خلیج فارس

مناقصه

2099005701000006

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای المان شهدای خلیج فارس 58.83 103f1de3-97ab-40a2-aaaa-f1c5b306e47c.docx