جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پیاده رو، جدول بندی و زیرسازی و آسفالت گذر منتهی به بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر

مناقصه

2099005701000007

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اچرای پیاده رو، جدولبندی و زیرسازی و آسفالت گذر منتهی به بیمارستان شهدای هسته ای بوشهر 57.29 33980083-e854-4f16-8b50-c946ad188930.docx